Τμήμα Τεχνικών Μέσων


Τμήμα Τεχνικών Μέσων με αρμοδιότητες:

1) Τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα υλικά και μέσα απορρύπανσης πλοίων και εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή ή άλλες ρυπαντικές ουσίες,

2) Τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και τήρηση στοιχείων και τεχνικών προδιαγραφών και η μέριμνα για την προμήθεια των κατάλληλων υλικών, εξοπλισμού και μέσων απορρύπανσης, καθώς και η κατανομή τους σε Περιφερειακούς Σταθμούς Καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΣΚΡ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,

3) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συνολικής διαχείρισης των υλικών και μέσων απορρύπανσης της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης και των Λιμενικών Αρχών,

4) Την παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς τεχνολογίας και η συνεργασία με οργανισμούς, φορείς και ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής στον τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών για υλικά, εξοπλισμό και μέσα απορρύπανσης,

5) Την καταγραφή των αναγκών για την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης προς έγκριση από το Πράσινο Ταμείο για την αξιοποίηση των πόρων του ειδικού λογαριασμού «Γαλάζιο Ταμείο»,

6) Την κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης και αναπτυξιακών προγραμμάτων προς έγκριση και η μέριμνα για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση των προτάσεων και προγραμμάτων αυτών,

7) Την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων που αποτελούν πόρους του «Γαλάζιου Ταμείου»,

8) Την εκπροσώπηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου όταν συζητείται η διάθεση και αξιοποίηση των πόρων του «Γαλάζιου Ταμείου» και σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και

9) Την ανάληψη δράσεων για την ενημέρωση του πολίτη και την κατάρτιση προγραμμάτων προβολής των δράσεων του Υπουργείου σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, την προβολή και προώθηση του εθελοντισμού ως προς τα θέματα αυτά και η εκπόνηση, έκδοση και διανομή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

 

 

 

Η Διεύθυνση Προσταίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείτισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015