Τμήμα Πρόληψης-Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης


Τμήμα Πρόληψης - Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης με αρμοδιότητες:

1) Την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών και η μέριμνα για τον καθορισμό των λιμένων καταφυγής στην επικράτεια, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου,

2) Τον συντονισμό του έργου των Λιμενικών Αρχών στον τομέα της πρόληψης της ρύπανσης, της σχεδίασης και εφαρμογής τοπικών σχεδίων καταπολέμησης της ρύπανσης και η ανάληψη του επιχειρησιακού ελέγχου σε σοβαρά περιστατικά,

3) Η αξιολόγηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών στον τομέα των επιθεωρήσεων των υπόχρεων πλοίων και εγκαταστάσεων σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος,

4) Τη μέριμνα για τη βελτίωση της οργάνωσης των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης και τη συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών,

5) Τη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κατά των υπαιτίων ρύπανσης της θάλασσας,

6) Την αναζήτηση των υπαιτίων πλοίων για ρύπανση της θάλασσας και των ακτών στους χώρους ευθύνης Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η διερεύνηση των καταγγελιών ξένων χωρών για παραβάσεις ελληνικών πλοίων, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων,

7) Την οργάνωση του εθελοντισμού στον τομέα της προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, την τήρηση και επικαιροποίηση του καταλόγου εθελοντών και μέσω και

8) Τη διατύπωση απόψεων, κατά λόγο αρμοδιότητος, όσον αφορά κατασκευές στη θάλασσα προς λήψη μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

 

Η Διεύθυνση Προσταίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείτισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015