Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας


Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας με αρμοδιότητες:

1) Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η επικύρωση των διεθνών Συμβάσεων και η ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και ιδίως αυτές του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων,

2) Τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αρμόδια διεθνή και ενωσιακά όργανα και η λήψη των κατάλληλων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων,

3) Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών, Κατασκευών και Ελέγχου Οργανισμών του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων-διαταγών που αφορούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία,

4) Τη συνεργασία με Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και Οργανισμούς για την από κοινού λήψη μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και

5) Το συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, την εκπροσώπηση και συμμετοχή σε όργανα της Ε.Ε., του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), των Διεθνών Κεφαλαίων Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC FUNDS), του Περιφερειακού Κέντρου Καταπολέμησης Ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας (REMPEC), καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA).

 

 

 

Η Διεύθυνση Προσταίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείτισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015