ΦΕΚ Α 167 / 2008
Π.Δ. 107/2008 "Τροποποίηση του π.δ. 133/2000 «Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (Α' 116), όπως ισχύει"
04-11-16
ΦΕΚ Α 23 / 2004
Π.Δ.27/2004 "Τροποποίηση των Π.Δ/των 394/86 "Ειδικά προσόντα υποψηφίων για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υπηρεσίας διαμερισμάτων και παρεχόμενο δικαίωμα υπηρεσίας στα εμπορικά πλοία" ( Α' 176) και 133/2000 " Σύσταση διπλώματος Προϊστάμενου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν., ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό πλοία" ( Α' 116) , όπως ισχύουν"
04-11-16
ΦΕΚ Α 171 / 2001
Π.Δ.220/2001 "220. Τροποποίηση του Π.Δ. 133/2000 «Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία (Α 116)"
04-11-16
ΦΕΚ Α 116 / 2000
Π.Δ. 133/2000 "Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία."
04-11-16
ΦΕΚ Α 105 / 1991
Π.Δ. 307/1991"Τροποποίηση της παραγράφου Α του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 394/1986 «Ειδικά προσόντα υποψηφίων για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υπηρεσίας διαμερισμάτων και παρεχόμενο δικαίωμα υπηρεσίας στα εμπορικά πλοία» (Α' 176), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ/γμα 434/1989 (Α' 188)»"
04-11-16