Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας


Η Ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, υποστηρίζει σε σταθερή βάση τις ναυτιλιακές δραστηριότητες μέσα από ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο θετικών μέτρων, που στοχεύει στην ανταγωνιστική θέση του ναυτιλιακού τομέα διεθνώς, ενώ εγγυάται την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού στόλου και του πλέγματος ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζει την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και κυρίως την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, συντονίζει και υποστηρίζει τη ναυτιλιακή πολιτική σε διμερές, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, μεριμνά για την παροχή προστασίας των ελληνικών πλοίων στην αλλοδαπή, και παρακολουθεί την εφαρμογή ειδικών μέτρων αναφορικά με τη σύσταση ίδρυση και εγκατάσταση ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών.

Η διάρθρωση της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα, μέσω των οποίων εκπληρώνεται η αποστολή της:

α) Τμήμα Ναυτιλιακής Πολιτικής, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνεται: (αα) ο χειρισμός θεμάτων διμερών ναυτιλιακών σχέσεων με τρίτες χώρες και (ββ) η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά πλοία στην αλλοδαπή.(ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ).

β) Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνεται: (αα) η μελέτη και εισήγηση μέτρων και κινήτρων προς εγκατάσταση στην Ελλάδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων και για την εν γένει ανάπτυξη και αξιοποίηση του πλέγματος ναυτιλιακών υπηρεσιών και (ββ) την παρακολούθηση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων στο ναυτιλιακό τομέα σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

γ) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση, προώθηση, συντονισμός και υποστήριξη θέσεων ναυτιλιακής πολιτικής και εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς και στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε..

δ) Τμήμα Μητρώων Πλοίων, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνεται η διαχείριση και προβολή προς περαιτέρω ανάπτυξη του Ελληνικού νηολογίου.

Οι δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση της συγκεκριμένης αποστολής της Διεύθυνσης, έχουν σα βασικό γνώμονα τη διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας μέσω ενός σταθερού και ελκυστικού θεσμικού περιβάλλοντος εγκατάστασης και δραστηριοποίησής της, την ανάπτυξη της ναυτιλιακής συνεργασίας με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας της ναυτιλίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της υιοθέτησης μέτρων παγκόσμιου χαρακτήρα από τον κατεξοχήν αρμόδιο Οργανισμό, τον ΙΜΟ, τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των ελληνικών πλοίων στους λιμένες και τα φορτία σε παγκόσμιο επίπεδο και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών νηολόγησης.

 

Πίνακας Διμερών Ναυτιλιακών Συμφωνιών