ΦΕΚ Α 15 / 1995
Π.Δ.30/1992 "Τροποποίηση του Β. Δ/τος 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών» (Α’ 32)"
04-11-16
ΦΕΚ Α 75 / 1973
Π.Δ.257/1973 "Περί αντικαταστάσεως τοΰ άρθρου 3 τού Β. Δ. 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών"
04-11-16