ΦΕΚ Α 59 / 2004
Π.Δ.78/2004 "Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του, παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία, τροποποίηση του Β.Δ. 70/1971 (Α 32) όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 586/1978 (Α 125) και τροποποίηση του Π.Δ. 114/2001 (Α 105)"
04-11-16
ΦΕΚ Α 141 / 1995
Π.Δ.251/1995 "Τροποποίηση του Β.Δ. 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού , γενικών υπηρεσιών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α 32) και του Π.Δ. 17/1983 «Καθορισμός εξεταστικών περιόδων προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας» (Α 14)"
04-11-16
ΦΕΚ Α 125 / 1978
Π.Δ.586/1978 "586. Περί αντικαταστάσεως τού άρθρου 2 τού Β. Δ/τος 70/71 (ΦΕΚ 32Α/71) «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών» καί ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων"
04-11-16