ΦΕΚ Α 150 / 2007
ΠΔ118/2007 - (ΦΕΚ 150) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)
21-07-16
ΦΕΚ Α 169 / 2006
Ν3483/2006 - (ΦΕΚ 169) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις.
21-07-16
ΦΕΚ Α 30 / 2005
Ν3310/2005 - (ΦΕΚ 30) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
21-07-16
ΦΕΚ Α 179 / 2004
Ν3263/2004 - (ΦΕΚ 179) Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις.
21-07-16
ΦΕΚ Α 100 / 2000
ΠΔ105/2000 - (ΦΕΚ 100) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 370/1995 (Α΄199).
21-07-16
ΦΕΚ Α 280 / 1999
Ν2771/1999 - (ΦΕΚ 280) Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις
21-07-16
ΦΕΚ Α 230 / 1998
ΠΔ346/1998 - (ΦΕΚ 230) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992
21-07-16
ΦΕΚ Α 186 / 1997
ΠΔ261/1997 - (ΦΕΚ 186) Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
21-07-16
ΦΕΚ Α 266 / 1996
ΠΔ394/1996 - (ΦΕΚ 266) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)
21-07-16
ΦΕΚ Α 199 / 1995
ΠΔ370/1995 - (ΦΕΚ 199) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου πρός το Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L 199 της 9-8-1993, σελ.1) περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών
21-07-16
— 10 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 10 από 11 αποτελέσματα.