ΦΕΚ Α 92 / 2014
N. 4256-2014 "ΑΡΘΡΟ 28 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣH Ν. 3709-2008"
11-11-16
ΦΕΚ Α 102 / 2013
Ν. 4150-2013 "(ΑΡΘΡΟ 35 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3709-2008)"
11-11-16
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1177-10
"ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"
11-11-16
ΦΕΚ Α 213 / 2008
Ν. 3709-2008 "ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ"
11-11-16