Αδυναμία λειτουργίας εκπαιδευτικής διαδικασίας ΑΕΝ/Ασπροπύργου