Ναυτική Εκπαίδευση


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Hellenic MET(Maritime Education and Training) & Certification System

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σχολών Ε.Ν. (ΑΕΝ. ΚΕΣΕΝ, ΣΣΠΜ, ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων), και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και τη χορήγηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας.

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΚΝ προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ 103/2014 (ΦΕΚ Α’ 170) «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». Σημαντικό μέρος αυτών αποτελεί ο καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής στις ΑΕΝ, η επίβλεψη και η διοίκηση αυτών, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, η θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οργάνων και οδηγών σπουδών, η προμήθεια εξοπλισμού, η συνδρομή στη διαδικασία των προσλήψεων, η παρακολούθηση του θαλάσσιου εκπαιδευτικού πλου των δοκίμων, η πιστοποίηση των ναυτικών. Επιπρόσθετα, η ΔΕΚΝ βεβαιώνει και πιστοποιεί την επαγγελματική κατάρτιση και ικανότητα και άλλων κατηγοριών αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού (όπως είναι οι Οικονομικοί Αξιωματικοί και το προσωπικό γενικών υπηρεσιών), διοργανώνοντας τις σχετικές προς πιστοποίηση αυτών εξετάσεις. Επιβλέπει επίσης την επί πλοίου κατάρτιση των πληρωμάτων καταστρώματος και μηχανής και συνδράμει στον προγραμματισμό του προϋπολογισμού της αρμόδιας οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου, ενώ παρακολουθεί τις εργασίες διεθνών οργανισμών και συνεργάζεται με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα χορήγησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 
α. Κανονισμών & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
β. Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν. 
γ. Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών 
δ. Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) και οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού τις οποίες εποπτεύει, έχουν εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρούν ενεργό ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του οποίου την αποτελεσματικότητα συνεχώς βελτιώνουν, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008. Το ΣΔΠ έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Η εφαρμογή ΣΔΠ αποδεικνύει τη δέσμευση της ΔΕΚΝ και των Σχολών Ε.Ν., για τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών τους, για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εστίαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των σπουδαστών και των ναυτικών. *Για τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως μας αξιολογήσετε, συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , το οποίο μπορείτε να αποστείλετε στη ΔΕΚΝ ή τη Σχολή που αξιολογείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

ΔΕΚΝ

dekn@hcg.gr

   

ΑΕΝ

 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

aenaspr@hcg.gr

ΧΙΟΥ

aenchiou@hcg.gr

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

aenionia@hcg.gr

ΗΠΕΙΡΟΥ

aenipi@hcg.gr

ΚΥΜΗΣ

aenkimis@hcg.gr

ΚΡΗΤΗΣ

aenkritis@hcg.gr

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

aenmakedonias@hcg.gr

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

aenoinousson@hcg.gr

ΥΔΡΑΣ

aenydra@hcg.gr

ΣΥΡΟΥ

aensyrou@hcg.gr

ΚΕΣΕΝ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

kesenm@hcg.gr

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

esenpl@hcg.gr

ΡΑΔΙΟΤ/ΓΡΑΦΗΤΩΝ

kesenrhre@hcg.gr

   

ΣΣΠΜ

 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

sspma@hcg.gr

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

sspma.mak@hcg.gr

 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝO ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Ελλάδα, ως παραδοσιακή ναυτιλιακή χώρα, έχει εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εγγυάται την υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση των Ελλήνων ναυτικών ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη διεθνή δραστηριότητα της ναυτιλίας, από την τεχνολογική εξέλιξη και φυσικά από το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ελληνικού στόλου τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα, δημιούργησε ένα Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και στις απαιτήσεις της διεθνούς νομοθεσίας. Οι Έλληνες δόκιμοι αξιωματικοί ακολουθούν μαθήματα που παρέχονται από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού οι οποίες λειτουργούν σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική επικράτεια της χώρας με πλούσια και μακρά ναυτική ιστορία, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

 

ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Το Ελληνικό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Πιστοποίησης αποτελείται από: 

•    Δέκα (10) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για Πλοιάρχους και Μηχανικούς, 
•    Τρία (3) Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) για Πλοιάρχους, Μηχανικούς και Ραδιοτηλεγραφητές, 
•    Δύο (2) Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ). 
•    Τη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ / ΜΕΤ / Θαλαμηπόλων) 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ:

Οι Α.Ε.Ν λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπως παρουσιάζονται κατωτέρω: 

1.    ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
•    Σχολή Πλοιάρχων
•    Σχολή Μηχανικών
(Παραλία Ασπροπύργου, τ.κ 19300) 

2.    ΑΕΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
•    Σχολή Πλοιάρχων
(Βαθύ Πρέβεζας, τ.κ 48100) 

3.    ΑΕΝ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
•    Σχολή Πλοιάρχων
(Πλατ. Μέϊτλαντ, Αργοστόλι Κεφαλληνίας , τκ 28100) 

4.    ΑΕΝ / ΚΡΗΤΗΣ
•    Σχολή Πλοιάρχων
•    Σχολή Μηχανικών
(Χανιά Κρήτης, τ.κ 73100) 

5.    ΑΕΝ / ΚΥΜΗΣ
•    Σχολή Πλοιάρχων
(Παραλία Κύμης, τ.κ 34003) 

6.    ΑΕΝ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•    Σχολή Πλοιάρχων
•    Σχολή Μηχανικών
(Νέα Μηχανιώνα, τ.κ 57004) 


7.    ΑΕΝ / ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
•    Σχολή Πλοιάρχων
(Οινούσσες Χίου, τ.κ 82101) 

8.    ΑΕΝ / ΣΥΡΟΥ
•    Σχολή Πλοιάρχων
(Ε. Παπαδάμ 1, τ.κ 84100) 

9.    ΑΕΝ / ΧΙΟΥ
•    Σχολή Μηχανικών
(Λεωφόρος Δημοκρατίας 26 τ.κ 82100) 

10.    ΑΕΝ / ΥΔΡΑΣ
•    Σχολή Πλοιάρχων
(ΎΔΡΑ, τ.κ 18040) 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Στους Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, μετά την αποφοίτηση τους από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προσφέρονται μαθήματα μετεκπαίδευσης και ανανέωσης γνώσεων ενώ, επίσης, παρέχεται εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα για υπηρεσία επί ειδικού τύπου πλοίων ( δεξαμενόπλοια- επιβατηγά, ασφάλεια) ώστε να είναι ικανοί να ακολουθήσουν τις εξειδικευμένες τεχνολογίες της εργασίας τους.

Για το σκοπό αυτό λειτουργούν τρία Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), όπου οι Αξιωματικοί λαμβάνουν την απαιτούμενη κατάρτιση που είναι απαραίτητη για την εξέλιξη της καριέρας τους: 

1.    ΚΕΣΕΝ / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) 
(Φλέμινγκ 43 Αγ. Ιωάννης Ρέντης τ.κ 18233) 

2.    ΚΕΣΕΝ / Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ) 
(Φλέμινγκ 43 Αγ. Ιωάννης Ρέντης τ.κ 18233) 

3.    ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών) 
(Παραλία Ασπροπύργου τ.κ 19300) 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Επιπλέον, λειτουργούν δύο Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ), όπου παρέχεται η βασική και προχωρημένη εκπαίδευση στα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα των πλοίων προς τους ναυτικούς όλων των βαθμίδων: 

1.    ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / Ασπροπύργου (Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου) 
(Παραλία Ασπροπύργου, τ.κ 19300) 

2.    ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / Μακεδονίας (Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού - Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας) 
(Νέα Μηχανιώνα, τ.κ 57004) 

Tέλος, υπάρχει και η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων. (Φλέμινγκ 43, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τ.κ 18233)
II. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Σ. STCW 1978, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΝΙΛΑ 2010)

Η Διεθνής Σύμβαση «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978 (STCW)», κυρώθηκε από την χώρα μας με τον Ν. 1314/1983 (Α2) και η αναθεώρησή της που πραγματοποιήθηκε το 2010 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 79/2012 (ΦΕΚ Α΄ 137). Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Σύμβαση καθορίζονται νέες απαιτήσεις ως προς την παρεχομένη εκπαίδευση, τα προσόντα, τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τήρησης των φυλακών των ναυτικών των κλάδων προσωπικού καταστρώματος, μηχανής και τηλεπικοινωνίας των πλοίων. 
Tην 20/10/2014 στο ΦΕΚ Α΄ 232 δημοσιεύθηκε το προεδρικό διάταγμα 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998» με το οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία περί απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της Δ.Σ. STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε. 
Συνεπεία ανωτέρω δημοσίευσης, τροποποιείται η εθνική νομοθεσία περί των προϋποθέσεων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) καθώς και των δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 

Για την εφαρμογή του εν λόγω Π.Δ. απαιτούνται : 

α) η αντικατάσταση όλων των παλαιών Α.Ν.Ι. με τα νέα σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ΔΣ STCW/78 όπως ισχύει, (Manila 2010) με την κατάρτιση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού γνώσεων με δημιουργία αντίστοιχων σχολείων στο ΚΕΣΕΝ και στις Α.Ε.Ν.1

β) η έκδοση των νέων Α.Ν.Ι. μετά την εκπαίδευση των ναυτικών βάσει νέων προγραμμάτων σπουδών (ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ) σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ΔΣ STCW/78 (Manila 2010)². 

Σημειώνεται ότι μέχρι την 31-12-2016 θα πρέπει οι ως άνω διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι από 01-01-2017 θα πρέπει όλοι οι ναυτικοί να κατέχουν πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ΔΣ STCW/78. 

1 Έχουν εφαρμοσθεί Νέα Προγράμματα Σπουδών στις ΑΕΝ. 
2 Νέα Προγράμματα Σπουδών στα ΚΕΣΕΝ, ειδικά σχολεία ΚΕΣΕΝ.

 

III. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευση Ναυτικών λειτουργεί ήδη για τις ανάγκες του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης, κάποιες μηχανογραφικές εφαρμογές που αφορούν α) την επιλογή υποψηφίων σπουδαστών για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ β)Εφαρμογή παρακολούθησης σπουδαστών που φοιτούν στις ΣΣΠΜ γ) Εφαρμογή παρακολούθησης θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδιών σπουδαστών ΑΕΝ δ) Εφαρμογή παρακολούθησης σπουδαστών που φοιτούν στα ΚΕΣΕΝ ε) Εφαρμογή των Μητρώων Ναυτικών ως προς τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας. 

Στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής είναι η δημιουργία μιας νέας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τα θέματα που αφορούν τον ναυτικό, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/2 παρ. 16 της Δ.Σ. STCW, όπως τροποποιήθηκε αλλά και του π.δ. 119/2014 (ΦΕΚ Α΄ 188), αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ προβλέπεται ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. 

Το σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας και το σύστημα πιστοποίησης μέσω των Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) που παρέχονται από αυτό αφορούν το σύνολο των ναυτικών, παρακολουθώντας όλα τα στάδια επιμόρφωσης τους, κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου. Επίσης, αφορά άμεσα τις ναυτιλιακές εταιρίες, αλλά και το σύνολο του ναυτιλιακού πλέγματος (Maritime Cluster), το οποίο δραστηριοποιείται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, καθώς στοχεύει στη συνεχή προσέλκυση νέων ανθρώπων για τη στοχευμένη και εστιασμένη, σύμφωνα με τις επίκαιρες ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας, ανάπτυξη κατάλληλα εκπαιδευμένων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, επαγγελματιών, τόσο στους παραδοσιακούς, όσο και σε σύγχρονους τομείς δραστηριότητας του ναυτιλιακού πλέγματος. 

Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχονται υπηρεσίες που θα: 

α. Καλύπτουν το σύνολο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας σπουδαστών, των καθηγητών και της διοίκησης της σχολής. 

β. Έχουν σχέση με τις μηχανογραφικές εφαρμογές που ήδη υφίστανται και τις νέες που θα αναπτυχθούν. 

Ειδικότερα η νέα, ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων εφαρμογών και θα καθιστά εύχρηστη και αποτελεσματική τη διαχείριση της πληροφορίας. Θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά μέσω Διαδικτυακής Πύλης (portal) κατά τα πρότυπα και άλλων χωρών. 

Προκειμένου οι προτεινόμενες υπηρεσίες να καταστούν διαθέσιμες στον πολίτη και ειδικότερα στη ναυτιλιακή κοινότητα παράλληλα με την ηλεκτρονική πύλη (portal) θα δημιουργηθεί ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με γνώμονα την καλύτερη, πιο αξιόπιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα ναυτικού το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Ναυτικής Εκπαίδευσης. 
 

IV. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’102), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». 

Σκοπός του Γραφείου Σταδιοδρομίας είναι να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δοκίμων των ΑΕΝ και των ναυτιλιακών εταιριών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγηση τους σε πλοία των εταιριών για την ολοκλήρωση της πρώτης τους άσκησης, μέσω των υποχρεωτικών θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδίων, συνολικής διάρκειας 12 μηνών θαλάσσιας υπηρεσίας κατευθυνόμενης εκπαίδευσης. Μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος και της διαδικτυακής πλατφόρμας, το Γραφείο Σταδιοδρομίας, εξυπηρετεί τόσο τους σπουδαστές/στριες, όσο και τις ναυτιλιακές εταιρίες στη διαδικασία ναυτολόγησης τους, για την πραγματοποίηση του Α΄ και Β΄ Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού Ταξιδίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://hmco.hcg.gr

Διάγραμμα φοίτησης στις Α.Ε.Ν


Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν.

Α) Οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:

 •  Μαθηματικά
 •  Φυσική
 •  Μετεωρολογία
 •  Πληροφορική
 •  Αγγλικά

Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως:

 • Ναυτιλία
 • Ευστάθεια Φορτώσεις
 • Διεθνείς Κανονισμοί
 • Επικοινωνίες
 • Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου
 • Ναυτικό Δίκαιο κ.λπ.

Β) Οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Πληροφορική
 •  Αγγλικά

Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως:

 • Θερμοδυναμική
 • Αντοχή Υλικών
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα πλοίου
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου κ.λπ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής


 • Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή του European Baccalaureat που εκδίδεται από Ευρωπαϊκό Σχολείων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή τομέων Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ (ορισμένων ειδικοτήτων).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων του ΥΠΠΘ ή και με το μηχανογραφικό σύστημα του ΥΕΝ.

 • Να έχει την ελληνική ιθαγένεια.
 • Να μην έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του.
 • Να είναι υγιής και να γνωρίζει κολύμβηση.
 • Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ' υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το ναυτικό επάγγελμα.

Επαγγελματική σταδιοδρομία - Προοπτική


Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν. αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα αποδεικτικό ναυτικής ταυτότητας Γ΄ τάξης Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας. Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές.

Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ν. μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και στη συνέχεια σε Α΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Σήμερα, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία για τη βαθμολογική προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Β΄ είναι 24 μήνες (από 36 που ήταν πριν) και για την προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Α΄ είναι 36 μήνες (από 48 που ήταν για τους πλοιάρχους).

Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται όμως μόνο στα πλοία. Γύρω απ' αυτή δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη θέληση και τη φιλοδοξία καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά. Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους πρέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Σήμερα που χτίζονται συνεχώς νέα καράβια, που υπάρχει έλλειμμα αξιωματικών στα πλοία, ο Έλληνας αξιωματικός γίνεται περιζήτητος. Διαλέγοντας το επάγγελμα αυτό γίνεσαι ένας από τους λίγους, ένας από εκείνους που μετά από εννέα χρόνια θα μπορείς να είσαι "και ο πρώτος". Και οι αμοιβές των πρώτων είναι σήμερα οι υψηλότερες στην Ελλάδα.

 

Βιβλιοθήκες σχολών Ε.Ν


Γραφείο Σταδιοδρομίας


Η σύσταση του Γραφείο Σταδιοδρομίας για τους σπουδαστές και σπουδάστριες των ΑΕΝ, το οποίο υπάγεται στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υ.ΝΑ.Ν.Π., προβλέφθηκε στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’102), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 21 Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α’ 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». Ως αρμοδιότητα έχει την ενημέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δοκίμους των ΑΕΝ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών εταιρειών για την συμπλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισής τους.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας επικοινωνεί με τις ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια της ναυτολόγησης. Για το σκοπό αυτό υποστηρίζεται από ειδικό πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακό ιστότοπο. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξειδικευμένη διαδικτυακή πιλοτική εφαρμογή για την υποστήριξη και διευκόλυνση της διαδικασίας ναυτολόγησης σπουδαστών/στριών του Α’ και Β’ Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού Ταξιδιού. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://hmco.hcg.gr/

Λειτουργία Πιλοτικής Εφαρμογής Γραφείου Σταδιοδρομίας

Διαδικασία εισόδου σπουδαστή ΑΕΝ - Παράρτημα 1

Διαδικασία εγγραφής ναυτιλιακής εταιρείας - Παράρτημα 2

Εγχειρίδιο πιλοτικής εφαρμογής Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος Γραφείου Σταδιοδρομίας