Οριστικός πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης και επιλεγέντων υποψηφίων Ε.Ε.Π. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οριστικός πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης και επιλεγέντων υποψηφίων Ε.Ε.Π. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.