«Οριστικοί Πινάκες υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 (πλην Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν. και Ιατρού)»

«Οριστικοί Πινάκες υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 (πλην Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν. και Ιατρού)»

α) Οριστικοί πίνακες αποκλειόμενων υποψηφίων με ΑΔΑ: ΨΟ0Ε4653ΠΩ-ΛΞ7 (φ.01)

β) Οριστικοί πίνακες κατ’ αξιολογική σειρά κατάταξης υποψηφίων με ΑΔΑ: Ψ4Η64653ΠΩ-0Υ6 (φ. 07)

γ) Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων με ΑΔΑ: ΩΧ5Ε4653ΠΩ-ΚΤ7 (φ.07)