Η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων συντονίζει τις ενέργειες του τομέα λιμενικής πολιτικής και οργάνωσης λιμένων μέσω των επί μέρους οργανικών μονάδων, από τις οποίες συγκροτείται, καθώς και την παρακολούθηση του έργου τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους. Αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και το οργανωτικό κόστος της ασκήσεως τους από τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες, εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις για την επιλογή και οργάνωση αποτελεσματικών διοικητικών μέτρων. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγομένων σε αυτήν οργανικών μονάδων. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων υποστηρίζεται από Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης. Η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων απαρτίζεται από πέντε Διευθύνσεις και ένα Αυτοτελές Τμήμα, όπως παρακάτω:

α) Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (Δ.Λ.Π.),

β) Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών ( ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.),

γ) Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού (ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.),

δ) Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΔΙ.Π.Υ.).

ε) Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων (ΔΙ.Ν.Ε.Δ.)

στ) Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου ΓΔΛΛΠΝΕ:

1. Γραφείο Γενικού Διευθυντή :
Τηλ. 213137-4704

e-mail: 6dMpne@yna.gov.gr

2. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης ΓΔΛΛΠΝΕ:
Τηλ. 213137-4178
e-mail:
gdllpne.gram@yna.gov.gr

3. Αριθμός fax και για τα δύο Γραφεία : 213137-1449