ΦΕΚ Β 212 / 2005
Κλείσιμο Ειδικού Λογαριασμού και μεταφορά υπολοίπου στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού
21-07-16
ΦΕΚ Β 573 / 2002
Αύξηση μηνιαίας χρηματικής παροχής που χορηγείται από τα αδιάθετα υπόλοιπα του ειδικού λογαριασμού εσόδων από θαλάσσια μεταφορικά μέσα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
21-07-16
ΦΕΚ Β 104 / 2000
Ρύθμιση υπολοίπων ειδικού λογαριασμού από θαλάσσια μεταφορικά μέσα
21-07-16
ΦΕΚ Β 22 / 2003
Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
21-07-16
ΦΕΚ Β 509 / 1998
Καθορισμός τρόπου βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης στο ΤΑΝ ποσοστού κράτησης 3% επί των επιβαλλόμενων για παραβιάσεις του ΚΟΚ προστίμων στις χερσαίες ζώνες λιμένων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 πργ.3 του Ν.2575/98
21-07-16
ΦΕΚ Β 774 / 1996
Καθορισμός τρόπου είσπραξης και απόδοσης στο Μ.Τ.Ν. όπως ορίζεται στο Ν.2399/96 που υπολογίζεται σε ποσοστό 2%, σε λιμενικά-φαρικά τέλη δικαιώματα
21-07-16
ΦΕΚ Β 1131 / 2010
Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την ελεύθερη κυκλοφορία Προσωπικού Λιμενικού Σώματος με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες
21-07-16
ΦΕΚ Β 1160 / 2010
Καθορισμός εξόδων καθαριότητας χώρων στρατωνισμού πληρώματος καταστημάτων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΠ/ΛΣ και Λιμενικών Αρχών εσωτερικού επανδρωμένων με μόνιμους Λ/Φ
21-07-16
ΦΕΚ Β 2630 / 2008
Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες
21-07-16
ΦΕΚ Β 501 / 2005
Kαθορισμός αποζημιώσεως διδασκόντων στις Σχολές Λιμενικού Σώματος
21-07-16
ΦΕΚ Β 1932 / 2003
Αύξηση της ειδικής αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα στο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος
21-07-16
ΦΕΚ Β 907 / 2003
Καθορισμός παγίων δαπανών μικροεξόδων κ.λπ. Υπηρεσιών Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
21-07-16
ΦΕΚ Β 801 / 2002
Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού
21-07-16
ΦΕΚ Β 728 / 2002
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εντός των νομίμων ορίων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που υπηρετεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και αμείβεται με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997, για το Α΄ εξάμηνο έτους 2002
21-07-16
ΦΕΚ Β 616 / 2002
Καθορισμός παγίων δαπανών μικροεξόδων κ.λπ. Υπηρεσιών Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας
21-07-16
ΦΕΚ Β 1639 / 2001
Προσδιορισμός δραχμικών συντελεστών λιμενικών τελών επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων σε ΕΥΡΩ
21-07-16
ΦΕΚ Β 1639 / 2001
Θεώρηση συνταγών Φαρμάκων Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) Κέντρου και Επαρχιών
21-07-16
ΦΕΚ Β 1639 / 2001
Καθορισμός των τιμών των διατιμημένων εντύπων ΝΑΤ και καθορισμός των κλάσεων των αντίστοιχων ενσήμων (ΕΔΕΝ) σε ΕΥΡΩ από 1.1.2002
21-07-16
ΦΕΚ Β 362 / 2000
Καθορισμός προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας για το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος
21-07-16
ΦΕΚ Β 2134 / 1999
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο
21-07-16
ΦΕΚ Β 22 / 2003
Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
21-07-16
ΦΕΚ Β 509 / 1998
Καθορισμός τρόπου βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης στο ΤΑΝ ποσοστού κράτησης 3% επί των επιβαλλόμενων για παραβιάσεις του ΚΟΚ προστίμων στις χερσαίες ζώνες λιμένων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 πργ.3 του Ν.2575/98
21-07-16
ΦΕΚ Β 774 / 1996
Καθορισμός τρόπου είσπραξης και απόδοσης στο Μ.Τ.Ν. όπως ορίζεται στο Ν.2399/96 που υπολογίζεται σε ποσοστό 2%, σε λιμενικά-φαρικά τέλη δικαιώματα
21-07-16
ΦΕΚ Β 212 / 2005
Κλείσιμο Ειδικού Λογαριασμού και μεταφορά υπολοίπου στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού
21-07-16
ΦΕΚ Β 573 / 2002
Αύξηση μηνιαίας χρηματικής παροχής που χορηγείται από τα αδιάθετα υπόλοιπα του ειδικού λογαριασμού εσόδων από θαλάσσια μεταφορικά μέσα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
21-07-16
ΦΕΚ Β 104 / 2000
Ρύθμιση υπολοίπων ειδικού λογαριασμού από θαλάσσια μεταφορικά μέσα
21-07-16