Γαλάζιο Ταμείο


Με σκοπό την οικονομική στήριξη των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας και την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων, ιδρύθηκε το 1994 ο Ειδικός Λογαριασμός που ονομάστηκε «Γαλάζιο Ταμείο».

Με τον τρόπο αυτό όλα τα ποσά που προέρχονται από τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και περί αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οι καταλογισμοί των δαπανών του Δημοσίου για την αντιμετώπιση ρυπάνσεων, εισπράττονται και αποδίδονται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων» (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α') μετονομάστηκε σε  «Πράσινο Ταμείο»,  και περιέχονται στον ειδικό λογαριασμό «Γαλάζιο Ταμείο». Τα ανωτέρω ποσά διατίθενται αποκλειστικά για την πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και για παρεμβάσεις στις ακτές και τα λιμάνια, και κυρίως για:

 • Την προμήθεια πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσων για την προστασία του ελληνικού θαλάσσιου χώρου από τη ρύπανση, καθώς και για την αντιμετώπιση δαπανών συντήρησης, επισκευής, εξοπλισμού και προμήθειας καυσίμων αυτών.
 • Την προμήθεια μέσων και εργαλείων και γενικά την αντιμετώπιση δαπανών για την εξουδετέρωση περιστατικών ρύπανσης.
 • Την αντιμετώπιση δαπανών ανάθεσης εξετάσεων σε ιδιωτικά επιστημονικά εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Την προμήθεια οργάνων και υλικών γενικά που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.
 • Τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Προστασίας θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΔΙΠΘΑΠ) σε εργασίες Διεθνών Οργανισμών, Επιτροπών, Συνεδρίων  σχετικά με θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Την καταβολή ενοικίων για μισθώσεις ακινήτων, καθώς και για την εκμίσθωση πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσων για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών της ΔΙΠΘΑΠ.
 • Την αμοιβή προσωπικού που παρέχει έκτακτα βοηθητικές εργασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.
 • Την κατασκευή έργων αρμοδιότητας του πρώην ΥΕΝ, καθώς και την επισκευή ή συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων της ΔΙΠΘΑΠ.
 • Την αποζημίωση των μελών ομάδων εργασίας που συγκροτούνται από μη δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ΝΠΔΔ για τη μελέτη ειδικών θεμάτων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αποζημίωση συμβούλων και την αντιμετώπιση δαπανών ανάθεσης εκπόνησης μελετών για την αιτία αυτή.
 • Την οργάνωση εκδηλώσεων, την εκτύπωση εντύπων και την ενίσχυση προσπαθειών που αποσκοπούν στη διαπαιδαγώγηση των ναυτιλλομένων και του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Τη μετάκληση από το εξωτερικό εμπειρογνωμόνων σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την παροχή σε αυτούς της επιβαλλόμενης φιλοξενίας.
 • Την κάλυψη δαπανών ανέλκυσης και απομάκρυνσης ή κατά άλλο τρόπο εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων σε λιμένες, διώρυγες, διαύλους και χωρικά ύδατα από τη Λιμενική Αρχή».