Μητρώο παρεχόντων υπηρεσιών Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

Μητρώο παρεχόντων υπηρεσιών Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Το Μητρώο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ), είχε ισχύ έως 31/12/2015.

Για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στους νέους καταλόγους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται, μπορούν να εγγραφούν στον Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 σύμφωνα με την αριθ. 35911 /ΕΥΣΣΑ 692/ 1/4/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 6Ρ6Χ4653Ο7-Ρ9Ε) η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα www.espa.gr , ακολουθώντας τις Οδηγίες στη συνημμένη Πρόσκληση εγγραφής.

2. Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) και ειδικότερα στους υποκαταλόγους με α/α 3 "ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ –ΕΡΕΥΝΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ", 4 "ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" και 5 "ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ" επισημαίνεται ότι στη σελ. 8 της Απόφασης αναφέρεται:

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων, Εμπειρογνωμόνων της Ε.Υ.Σ.Σ.Α., καθώς και στους καταλόγους των άλλων ΕΥ της ΕΑΣ και των δικαιούχων του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013, που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12.11.2010 (ΦΕΚ 1856/τ.Β’/26.11.2010), δύνανται -με την υποβολή στην ΕΥΣΣΑ,

- μιας υπεύθυνης δήλωσης υπογεγραμμένης από το Νόμιμο εκπρόσωπό τους στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον προϋπάρχοντα κατάλογο που έχει καταργηθεί (της ΕΥΣΣΑ ή των υπολοίπων υπηρεσιών και δικαιούχων), καθώς και

- της αίτησης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι- να εγγραφούν στον ενιαίο κατάλογο της Ε.Α.Σ. για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.

Τέλος, μαζί με την Πρόσκληση θα βρείτε συνημμένα τα μηχανογραφημένα δελτία καταγραφής (XLS), τα οποία μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά.