Κατάλογος αναθέσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έτους 2018

 

Ανάθεση Αντικείμενο Συνολική αμοιβή Διάρκεια σύμβασης Ανάδοχος
Αρ. Πρωτ. Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/940/03/04/2018, ΑΔΑ: 6ΗΞΧ4653ΠΩ-ΥΗΚ, ΑΔΑΜ: 18AWRD002906712 Έργο με θέμα «Μελέτη για την αναμόρφωση του συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»-Υποέργο 1 (ΣΑΕ589/1) 14.500€+ ΦΠΑ 24% πέντε (05) μήνες ΙΚΕ «Ports and Shipping Advisory» με διακριτικό τίτλο “P&S ADVISORY” που εδρεύει στον Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 59, ΤΚ 185 35
Αρ. Πρωτ.:Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/3275/29/10/2018, ΑΔΑ: 6Σ644653ΠΩ-Ο0Α, ΑΔΑΜ: 18AWRD003908245 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε τράπεζα νομικών πληροφοριών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΣΑΕ589/1) 1.122,53€ + ΦΠΑ 24% ένα (01) έτος, έως 140 ώρες «INTRASOFT INTERNATIONAL SA» που εδρεύει στην Αθήνα, Δορυλαίου 10-12, ΤΚ 115 21
Αρ. Πρωτ.:Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/281/29/01/2018, ΑΔΑ: Ψ4ΖΜ4653ΠΩ-60Φ Τροποποίηση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.»για την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης με το διαδίκτυο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΣΑΕ589/1) 446,40€ + ΦΠΑ 24%(ετησίως) Αορίστου χρόνου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 99, ΤΚ 15124
Αρ. Πρωτ.: Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/1851/29/06/2018, ΑΔΑ:9ΟΥ44653ΠΩ-Θ4Υ, ΑΔΑΜ: 18AWRD003347481 Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ» του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 (ΣΑΕ 0892)», για το έτος 2018 (Υποπρόγραμμα Β’) 2.444,27€ + ΦΠΑ 24% ένας μήνας «Μαϊχόσογλου Σουζάνα» με διακριτικό τίτλο «ΦΕΡΟΥΣΗ», που εδρεύει στον Πειραιά, Τσαμαδού 9, ΤΚ 18531, τηλ. 2104177992