ΦΕΚ Β 2382 / 2015
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 που σχετίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία ? Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι, II, IV και V της ΔΣ MARPOL, που καθιστούν υποχρεωτική την εφαρμογή των προβλέψεων του Πολικού Κώδικα που σχετίζονται με το περιβάλλον
21-07-16
ΦΕΚ Β 2173 / 2013
Διαδικασία Καταβολής Συνεισφορών στο Διεθνές Συμπληρωματικό Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο, 2003
21-07-16
ΦΕΚ Β 2173 / 2013
Διαδικασία καταβολής συνεισφορών στο Διεθνές Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών Pύπανσης από Πετρέλαιο, 1992
21-07-16
ΦΕΚ Β 2477 / 2015
Οδηγίες 2015 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την έγκριση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων των πλοίων για ισοδύναμη συμμόρφωση των πλοίων με τις διατάξεις του κανονισμού 14 (Εκπομπές SOx) του Αναθεωρημένου Παραρτήματος VI της MARPOL
21-07-16
ΦΕΚ Β 2609 / 2013
Σχέδια Περιοχών Καταφυγής – Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης
21-07-16
ΦΕΚ Β 2609 / 2013
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού με τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, (Τροποποιήσεις στον Τύπο Α και Β του Συμπληρώματος του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΔΠΠΡΠ))
21-07-16
ΦΕΚ Β 2609 / 2013
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού με τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, (Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της MARPOL 73/78 που καθιστούν τον Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς υποχρεωτικό)
21-07-16
ΦΕΚ Β 1994 / 2014
Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρωτοκόλλων 1978 και 1997 της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι?VI της MARPOL που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του Κώδικα III– Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της ΜΑRPOL σχετικά με υποχρεωτικές απαιτήσεις μεταφοράς για όργανο ευστάθειας)
21-07-16
ΦΕΚ Β 2382 / 2015
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή ? Τροποποιήσεις στο κανονισμό 12 του Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL.
21-07-16
ΦΕΚ Β 1438 / 2015
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 που σχετίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 - Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL (Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 43)
21-07-16
ΦΕΚ Β 1438 / 2015
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 που σχετίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 - Τροποποιήσεις στο Παράρτημα ΙII της Δ.Σ. MARPOL (Τροποποιήσεις στο προσάρτημα σχετικά με τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό επικίνδυνων ουσιών σε συσκευασμένη μορφή)
21-07-16
ΦΕΚ Β 3266 / 2012
Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα IV και VI της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78)
21-07-16
ΦΕΚ Β 357 / 2013
Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων
21-07-16
ΦΕΚ Β 1957 / 2013
Μεταβίβαση αρμοδιότητος έκδοσης αποφάσεων στους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου
21-07-16
ΦΕΚ Β 2936 / 2012
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997, το οποίο τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών της Βορείου Αμερικής)
21-07-16
ΦΕΚ Β 1135 / 1978
Περί πινάκων ουσιών των οποίων απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα
21-07-16
ΦΕΚ Β 1135 / 1978
Περί της υποχρεώσεως των Οργανισμών Λιμένων και των Λιμενικών Ταμείων για την κατασκευή ευκολιών υποδοχής καταλοίπων
21-07-16
ΦΕΚ Β 240 / 1980
Περί εγκρίσεως του αριθμ.126 Κανονισμού Λιμένα Πειραιά «Περί απαγορεύσεως ρυπάνσεως του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου του λιμένος και των ακτών από πάσης φύσεως λύματα και απορρίμματα των πλοίων
21-07-16
ΦΕΚ Β 412 / 2009
Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου
21-07-16
ΦΕΚ Β 1287 / 2009
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο
21-07-16
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 20 από 30 αποτελέσματα.