ΦΕΚ Α 112 / 2006
ΠΔ 114/ 2006 - (ΦΕΚ 112 Α 08-06-06) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78)
21-07-16
ΦΕΚ Α 19 / 2007
ΠΔ 27/ 2007 - (ΦΕΚ 19 Α 30-01-07) Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973” (Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78)
21-07-16
ΦΕΚ Α 109 / 2013
ΠΔ 59/2013 - (ΦΕΚ 109 Α 10-05-2013) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα III του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ MARPOL 73/78).
21-07-16
ΦΕΚ Α 109 / 2013
ΠΔ 8/2013 - (ΦΕΚ 109 Α 10-05-2013) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL 73/78)
21-07-16
ΦΕΚ Α 29 / 2011
ΠΔ 14/2011 - (ΦΕΚ 29 Α 02-03-2011) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένο Παράρτημα VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78)
21-07-16
ΦΕΚ Α 201 / 2010
ΠΔ 124/2010 - (ΦΕΚ 201 Α 30-11-2010) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 197 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78)
21-07-16
ΦΕΚ Δ 1272 / 2003
Π.Δ. 29-10-2003 - (ΦΕΚ 1272 Δ 27-11-03) Τροποποίηση του από 01-12-99 Π.Δ.«Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλασσίων περιοχών του Κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο……… Ν. Ζακύνθου (Δ’ 906),(διόρθωση Δ΄916/01)
21-07-16
ΦΕΚ Δ 906 / 1999
Π.Δ. 1-12-1999 - (ΦΕΚ 906 Δ 22-12-99) Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλασσίων περιοχών του Κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο………
21-07-16
ΦΕΚ Α 53 / 1999
Π.Δ.54/1999 - (ΦΕΚ 53 Α 22-03-99) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Δ.Σ 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78)
21-07-16
ΦΕΚ Α 175 / 2001
Π.Δ. 233/2001 - (ΦΕΚ 175 Α 01-08-2001) Τροποποίηση των π.δ 88/97, (90/Α) και 16/99 (9/Α) σύμφωνα με την Οδηγία 1999/97/ΕΚ της Επιτροπής της 13/1999, αναφορικά με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στα πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιμένες
21-07-16
ΦΕΚ Α 2 / 2005
Π.Δ. 3/2005 - (ΦΕΚ 2 Α 05-01-2005) Τροποποίηση διατάξεων με τις οποίες είχε προσαρμοστεί η Ελληνική Νομοθεσία με αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002
21-07-16
ΦΕΚ Α 314 / 2003
Π.Δ. 346/2003 - (ΦΕΚ 314 Α 31-12-2003) Τροποποίηση του π.δ 88/97, (90/Α), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα π.δ 16/99 (9/Α) και 233/01 (175/Α), σύμφωνα με την οδηγία 2001/106/ΕΚ, αναφορικά με τον έλεγχο των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις Αρμόδιες Αρχές της Χώρας μας, στα πλαίσια του μνημονίου συνεννόησης που υπεγράφη στο Παρίσι την 26-1-82
21-07-16
ΦΕΚ Α 247 / 2003
Π.Δ.291/2003 - (ΦΕΚ 247 Α 29-10-03) Αποδοχή τροποποιήσεων των περιοριστικών ποσών του πρωτοκόλλου 1992 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση του 1971 αναφορικά με την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο
21-07-16
ΦΕΚ Α 321 / 2002
Π.Δ.374 /2002 - (ΦΕΚ 321 Α 19-12-02) Συμμόρφωση πλοίων προς τις απαιτήσεις της πργ.2 του άρθρου 2 του Π.Δ.400/1996 (Α’ 268)
21-07-16
ΦΕΚ Α 273 / 2002
Π.Δ.312/2002 - (ΦΕΚ 273 Α 13-11-02)
21-07-16
ΦΕΚ Α 256 / 2002
Π.Δ.286/2002 - (ΦΕΚ 256 Α 22-10-02) Κύρωση της 1(82)/18.10.2000 αποφάσεως της Νομικής Επιτροπής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο.) με τίτλο «Αποδοχή τροποποιήσεων των περιοριστικών ποσών του πρωτοκόλλου 1992 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση του 1969 αναφορικά με την αστική ευθύνη ρύπανσης από πετρέλαιο
21-07-16
ΦΕΚ Α 146 / 2001
Π.Δ.163/2001 - (ΦΕΚ 146 Α 03-07-01) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 743/77 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/98’
21-07-16
ΦΕΚ Α 182 / 1986
Π.Δ. 404/1986 - (ΦΕΚ 182 Α 26-11-86) Αποδοχή τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου I «Διατάξεις αναφορών περιστατικών ρύπανσης με επιβλαβείς ουσίες» και του παραρτήματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» (MARPOL 73/78), καθιέρωση τύπου βιβλίου φορτίου και εγχειριδίου πρότυπων για τις διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης στη θάλασσα υγρών επιβλαβών ουσιών
21-07-16
ΦΕΚ Α 242 / 2005
N.3393/05 - (ΦΕΚ 242 Α 04-10-05) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001'
21-07-16
ΦΕΚ Α 243 / 2005
N.3394/05 - (ΦΕΚ 243 Α 04-10-05) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού των πλοίων 2001
21-07-16
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 20 από 102 αποτελέσματα.