ΦΕΚ Β 3263 / 2013
Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄)
21-07-16
ΦΕΚ Β 919 / 1994
Υποβολή ετησίων στοιχείων δραστηριότητας των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών που εγκατέστησαν γραφείο τους στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 καθώς και των εξομοιούμενων με αυτές ημεδαπών επιχειρήσεων
21-07-16