ΦΕΚ Β 1080 / 2016
ΥΑ "Τροποποίηση της αριθμ. 1000.0/35289/2015/01−12−2015 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» (Β΄2582).
21-11-16
ΦΕΚ Β 2212 / 2014
YA Αριθμ. Φακ./Σχεδ. 214.1_9068/2014 "Κύρωση του αριθμ. 78/2014 Κανονισμού «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ο οποίος εξεδόθη από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.."
21-11-16
ΦΕΚ Β 2993 / 2014
YA Αριθ. Φ. 214.1/2014/Σχ. 11685 A΄/2014 "Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργα− νικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου."
21-11-16
ΦΕΚ Β 2582 / 2015
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
26-10-16
ΦΕΚ Β 815 / 2016
Καθορισμός καθηκόντων Υπαρχηγών Λιμενικού Σώματος
21-07-16
ΦΕΚ Β 3212 / 2014
Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών
21-07-16
ΦΕΚ Β 2993 / 2014
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
21-07-16
ΦΕΚ Β 2212 / 2014
Κύρωση του αριθμ. 78/2014 Κανονισμού «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ο οποίος εξεδόθη από τον Αρχηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ
21-07-16
ΦΕΚ Β 2353 / 2013
Καθορισμός των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής των γραφείων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
21-07-16
ΦΕΚ Β 46 / 2005
Τροποποίηση Κανονισμού διενέργειας Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.)
21-07-16
ΦΕΚ Β 206 / 2003
Κύρωση Κανονισμού 67 που συμπληρώνει τον αριθ. 64 "Κανονισμό για τη διενέργεια Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.)
21-07-16
ΦΕΚ Β 1122 / 2002
Kύρωση του Κανονισμού για τη διενέργεια Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.).
21-07-16