ΦΕΚ A 158 / 1960
Β.Δ. 683/1960 - (ΦΕΚ 158) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογή κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κ.οχ. και άνω
21-07-16
ΦΕΚ A 172 / 1944
Α.Ν. 3276/1944 - (ΦΕΚ 172)
21-07-16
ΦΕΚ A 138 / 2013
Π.Δ. 106/2013 - (ΦΕΚ 138) Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών.
21-07-16
ΦΕΚ A 268 / 2014
Π.Δ. 171/2014 - (ΦΕΚ 268) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329).
21-07-16
ΦΕΚ A 6 / 2010
Ν. 3816/2010 - (ΦΕΚ 6) Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.
21-07-16
ΦΕΚ A 252 / 2001
Π.Δ. 381/2001 - (ΦΕΚ 252) Κύρωση Κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πλήρωματων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων
21-07-16
ΦΕΚ A 220 / 2005
Π.Δ. 166/2005 - (ΦΕΚ 220) Συμπλήρωση του κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων που κυρώθηκε με το π.δ. 381/2001 (Α 252)
21-07-16
ΦΕΚ A 275 / 1970
Π.Δ. 806/1970 - (ΦΕΚ 275) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογή κανονισμού ¨περί εργασίας επί των ελληνικών φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας 800 κόρων και άνω ¨
21-07-16
ΦΕΚ A 124 / 2003
ΠΔ152/2003 - (ΦΕΚ 124) Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ.
21-07-16
ΦΕΚ A 289 / 2001
ΠΔ407/2001 - (ΦΕΚ 289) Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυτικής εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ.
21-07-16
— 10 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 10 από 13 αποτελέσματα.