ΦΕΚ Α 547 / 2005
Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 1028241π.ε/2729 π.ε/Β0010/2005 (ΦΕΚ Β΄547) – “Καθορισμός Χώρων που Εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα”
08-11-16