ΦΕΚ Α 39 / 1970
Ν.Δ. 444/70 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ Α΄39)
08-11-16
ΦΕΚ Α 285 / 2001
Ν.2971/2001 “Αιγιαλός Παραλία & Άλλες Διατάξεις” Άρθρο 21 και Άρθρο 28
08-11-16