Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 309/2014
Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αριθ. 309/2014
07-11-16
ΦΕΚ Α 118 / 2014
Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄118)
07-11-16
ΦΕΚ Α 145 / 1995
Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄145)
07-11-16