Εγκύκλιος Α.Π. 8321.6/02/15-3-2012
Εγκύκλιος Α.Π. 8321.6/02/15-3-2012 «Παραχώρηση χρήσης χώρων της Χ.Ζ.Λ. των Ο.Λ. Α.Ε. στους Δήμους»
04-11-16
Εγκύκλιος Α.Π. 8321.6/01/12 - 12/3/2012
Εγκύκλιος Α.Π. 8321.6/01/12 - 12/3/2012 “Οδηγίες για την Εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα Πλαίσια της Παραχώρησης του Ιδιαίτερου Δικαιώματος Χρήσης των Χώρων Αυτής” (ΑΔΑ:Β443Φ-Ω4Β)
04-11-16
ΦΕΚ Α 102 / 2013
Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄102)
04-11-16
ΦΕΚ Α 153 / 2003
Ν.3153/2003 «Ναυτική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν.» – Άρθρο 34 (ΦΕΚ Α΄153)
04-11-16
ΦΕΚ Α 285 / 2001
Ν.2971/2001 «Αιγιαλός Παραλία και Άλλες Διατάξεις» – Άρθρο 24 (ΦΕΚ Α΄285)
04-11-16