ΦΕΚ Α 285 / 2001
Ν.2971/2001 «Αιγιαλός Παραλία και Άλλες Διατάξεις» - Άρθρο 25 (ΦΕΚ Α΄285)
07-11-16