Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 208/2015
Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αριθ. 208/2016 (ΑΔΑ:6ΘΝΛΟΡΡΕ-ΝΧΟ)
08-11-16
ΦΕΚ Α 24 / 1939
Β.Δ 14/1939 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων Κείμενων Διατάξεων” (ΦΕΚ Α΄24)
07-11-16