Εγκύκλιος Α.Π. 8112.6/03/14-5/2/2014
Εγκύκλιος Α.Π. 8112.6/03/14-5/2/2014 “Ίδρυση και Λειτουργία Υδατοδρομίων” (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η)
07-11-16
ΦΕΚ Α 90 / 2013
N. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 39 (ΦΕΚ Α΄90)
07-11-16