ΦΕΚ Α 186 / 1976
Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 1028241π.ε/2729 π.ε/Β0010/2005 (ΦΕΚ Β΄547) – “Καθορισμός Χώρων που Εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα”
08-11-16
ΦΕΚ Α 167 / 2002
Ν. 3033/2002 (ΦΕΚ Α΄167) «Κύρωση Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ,αφ ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ ετέρου της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και της Εσωτερικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και της Τελικής Πράξης»
09-11-16
ΦΕΚ Α 92 / 2014
Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α΄92) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις » - Άρθρο 29
08-11-16