ΦΕΚ Α 92 / 2014
Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» – Άρθρο 27 (ΦΕΚ Α΄92)
07-11-16