ΦΕΚ Α 236 / 2005
Π.Δ. 195/05 (ΦΕΚ Α΄236)
08-11-16
ΦΕΚ Α 281 / 2007
Ν.3622/2007 “Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις” - Άρθρο 20 (ΦΕΚ Α΄281)
08-11-16
ΦΕΚ Α 90 / 1996
Ν.2399/96 «Υλοποίηση της Εισοδηματικής Πολιτικής 1996 για Μισθούς και Συντάξεις και Άλλες Διατάξεις” - Άρθρο 6.(ΦΕΚ Α΄90)
08-11-16