ΟΔΗΓΙΑ 2005/65/ΕΚ
ΟΔΗΓΙΑ 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων
31-10-16
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1053/2013
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν
31-10-16
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 294/2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 294/2010 Ν.Σ.Κ. Α’ Τμήματος Διακοπών – Σύνθεση Α2
31-10-16
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 516/2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 516/2011 ΝΣΚ (ΤΜΗΜΑ Β΄)
31-10-16
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 249/2014
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 249/2014 ΝΣΚ (ΤΜΗΜΑ Β΄)
31-10-16
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 610/2013
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 610/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1683/95 και (ΕΚ) 539/2001 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
31-10-16
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 562/2006
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 562/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων Σένγκεν)
31-10-16
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 725/2004
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 725/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις
31-10-16
ΦΕΚ Α 140 / 2016
Π.Δ.77/2016 (ΦΕΚ 140/Α'/03-08-2016): Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 1045/80 (Α΄95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 21η Νοεμβρίου 2014 με την απόφαση MSC. 380(94) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας των πλοίων, των εργαζομένων και του φορτίου
31-10-16
ΦΕΚ Α 170 / 2014
Π.Δ.103/2014 (ΦΕΚ 170/Α'/28-08-2014): Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
31-10-16
— 10 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 10 από 28 αποτελέσματα.