ΦΕΚ Α 160 / 2014
Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις."
03-01-17
ΦΕΚ Α 92 / 2014
Ν. 4256/2014 "Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις."
03-01-17
ΦΕΚ Α 287 / 2013
Ν. 4223/2013 "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις."
03-01-17
ΦΕΚ Α 175 / 2013
Ν.4176/2013 "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις."
03-01-17
ΦΕΚ Α 102 / 2013
Ν. 4150/2013 "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις."
03-01-17
ΦΕΚ Α 86 / 2012
Ν. 4072/2012 "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις."
03-01-17
ΦΕΚ Β 3167 / 2011
Κ.Υ.Α. Αριθμ. 2116.1/02/2011 "Τροποποίηση της αριθμ. 8312.23Β/11/09/13-5-2009 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέ¬σεις για την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργα¬σιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλω» (ΦΕΚ Β71001)"
03-01-17
ΦΕΚ Α 209 / 2011
Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος."
03-01-17
ΦΕΚ Α 180 / 2011
Ν. 4002/2011 "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης."
03-01-17
ΦΕΚ Α 137 / 2011
Ν. 3978/2011 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας."
03-01-17
ΦΕΚ Α 204 / 2010
Ν. 3894/2010 "Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων."
03-01-17
ΦΕΚ Α 85 / 2010
Ν. 3851/2010 "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής."
03-01-17
ΦΕΚ Α 129 / 2006
Ν. 3468/2006 "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις"
03-01-17
ΦΕΚ Α 302 / 2003
Ν. 3207/2003 "Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις."
03-01-17
ΦΕΚ Α 153 / 2003
Ν. 3153/2003 "Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας."
03-01-17
ΦΕΚ Α 67 / 2003
Ν. 3127/2003 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράψηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις."
03-01-17
ΦΕΚ Α 29 / 2003
Ν. 3105/2003 "Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις."
03-01-17