ΦΕΚ Β 35 / 2013
Κ.Υ.Α. Αριθμ. 513.12/13/118β/2013 ''Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010(ΦΕΚ 63Α) κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63Α/3-5-2010)."
03-01-17
ΦΕΚ Β 1132 / 2009
Κ.Υ.Α Αριθμ. 8312.23Β/12/09 ''Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων.''
03-01-17
ΦΕΚ Β 1001 / 2009
Κ.Υ.Α - Αριθ. 8312.23Β/11/09 ''Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλω.''
03-01-17
ΦΕΚ Α 16 / 2001
Ν.2881/2001 '' Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις.''
03-01-17
ΦΕΚ Α 18 / 2000
Π.Δ. 23/2000 ''Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυ¬αγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο."
03-01-17
ΦΕΚ Α 42 / 2005
Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών".
11-11-16
ΦΕΚ Α 285 / 2001
Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός, παραλία και λοιπές διατάξεις"
11-11-16