ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3342.2.1/01/2014/17-04-2014
Ν.4256/2014 (Α΄92) – Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΟΠ-ΦΧΓ)
20-10-16
ΦΕΚ Α 256 / 2013
Ν. 4211/2013 "Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.”»."
20-10-16
ΦΕΚ Α 261 / 1973
Ν.Δ. 187/1973 "Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου"
20-10-16
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3343.10 / 04 / 2014
"Τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν. 4256/2014 – Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του"
20-10-16
ΦΕΚ A 175 / 2004
ΠΔ 200/2004 - (ΦΕΚ 175 Α) Περί οργάνωσης και λειτουργίας του Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής
23-09-16
ΦΕΚ A 92 / 2014
Ν. 4256 14-04-14 - (ΦΕΚ 92) Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
21-07-16
ΦΕΚ A 160 / 2014
N.4281 08-08-14 - (ΦΕΚ 160) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
21-07-16
ΦΕΚ A 11 / 1996
ΠΔ 17 18-01-96 - (ΦΕΚ 11) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις αριθμ. 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ οδηγίες.
21-07-16
ΦΕΚ A 31 / 1990
ΠΔ 70 14-03-90 - (ΦΕΚ 31) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
21-07-16
ΦΕΚ A 76 / 2007
N. 3551 02-04-2007 - (ΦΕΚ 76) Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.
21-07-16
ΦΕΚ A 84 / 2010
N. 3850 02-06-10 - (ΦΕΚ 84) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
21-07-16
ΦΕΚ A 206 / 2006
N. 3490 02-10-06 - (ΦΕΚ 206) Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε» και άλλες διατάξεις.
21-07-16
ΦΕΚ A 86 / 2012
Ν 4072.11.4.2012 - (ΦΕΚ 86 Α) Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.
21-07-16
ΦΕΚ A 220 / 2003
Ν. 3182 - 2003 - (ΦΕΚ 220) Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
21-07-16
ΦΕΚ A 148 / 2010
Ν 3872 3.10.2010 - (ΦΕΚ 148 A) Εκτέλεση Περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις.
21-07-16
ΦΕΚ A 155 / 2014
Ν. 4276.2014 - (ΦΕΚ 155) Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
21-07-16
ΦΕΚ A 102 / 2013
Ν 4150 2013 102Α - Άρθρα 11 & 54 - (ΦΕΚ 102 A)
21-07-16
ΦΕΚ A 314 / 2003
ΠΔ 344 (2003) - (ΦΕΚ 314 A) Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών σης θαλάσσιες μεταφορές σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου.
21-07-16
ΦΕΚ A 211 / 1999
Ν 2743 19-10-1999 - (ΦΕΚ 211) Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.
21-07-16