Υπ' αριθ. 8220/34/14/19-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-4ΤΗ)
Τροποποίηση της αρ. πρ. 8112.6/03/14/05-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η) Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων».
11-11-16
Υπ' αριθμ. 8112.6/03/14/05-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η) Εγκύκλιος
Ίδρυση και Λειτουργία Υδατοδρομίων.
11-11-16
ΦΕΚ Α 90 / 2013
Ν. 4146/2013 "Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
11-11-16