Υπ' αριθ. 8136.16/01/16/13-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-ΙΕ5)
Μόνιμη εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου - 3η (2013).
11-11-16
ΦΕΚ Β 3085 / 2016
Υ.Α. 3122.3-15/79639/16 "Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β') "Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ' αριθμ.2007/71/ΕΚ Οδηγίας".
11-11-16
ΦΕΚ Β 412 / 2009
Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09/06-03-2009 "Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ'αριθ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ'αριθ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης "Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου".
11-11-16