ΦΕΚ Β 2252 / 2016
Υ.Α. 3122.5/63674/2016/15-07-2016 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8220/131/14 υπουργικής απόφασης ΥΝΑ (ΦΕΚ 1651 Β') «Τοποθέτηση πλωτών εξέδρων, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση».
11-11-16
ΦΕΚ Β 1651 / 2014
Υ.Α. 8220/131/14/23-06-2014 "Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση".
11-11-16
ΦΕΚ Α 92 / 2014
Ν. 4256/2014 "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις".
11-11-16