ΦΕΚ Β 2471 / 2012
Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υπουργικής απόφασης 1658/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ A 209) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει".
11-11-16
ΦΕΚ Β 1242 / 2005
Υ.Α. 8216/86/2005 "Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Σχεδιασμοί και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)".
11-11-16
ΦΕΚ Β 1645 / 2004
Υ.Α. 8216/101/2004 "Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)".
11-11-16
ΦΕΚ Α 21 / 2016
Ν. 4368/2016 "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 170 / 2014
Π.Δ. 103 "Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου".
11-11-16
ΦΕΚ Α 182 / 2014
Ν. 4282/2014 "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες Διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 92 / 2014
Ν. 4256/2014 "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 174 / 2013
Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 102 / 2013
Ν. 4150/2013 "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας Και Αιγαίου".
11-11-16
ΦΕΚ Α 184 / 2012
Ν. 4081/2012 "Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 86 / 2012
Ν. 4072/2012 "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική μορφή -Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 153 / 2003
Ν. 3153/2003 "Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου".
11-11-16
ΦΕΚ Α 285 / 2001
Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός, παραλία και λοιπές διατάξεις"
11-11-16