Υ.Α. 3124.12/19230/2016/03-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΩ6Σ4653ΠΩ-4ΞΕ)
Συγκρότηση και ορισμός μελών Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
11-11-16
ΦΕΚ Β 1586 / 2013
Αριθμ. Πυροσβεστικής διάταξης 13/2013 "Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης".
11-11-16
ΦΕΚ Β 1122 / 2008
Κ.Υ.Α. Δ6Β14826/2008 "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καιτην εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα".
11-11-16
ΦΕΚ Β 2744 / 2015
Κ.Υ.Α. 3124.12/4398/2015 "Ορισμός οργάνων, αποφαινόμενων και γνωμοδοτικών κατά την έννοια του Ν. 3316/2005, αρμόδιων για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών για θέματα κτιριακών υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής".
11-11-16
ΦΕΚ Α 147 / 2016
Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών & υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
11-11-16
ΦΕΚ Α 170 / 2014
Π.Δ. 103 "Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου".
11-11-16
ΦΕΚ Α 160 / 2014
Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 125 / 2014
Π.Δ. 81 "Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών".
11-11-16
ΦΕΚ Α 174 / 2013
Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 102 / 2013
Ν. 4150/2013 "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας Και Αιγαίου".
11-11-16
ΦΕΚ Α 42 / 2013
Ν. 4122/2013 "Ενεργειακή απόδοση κτιρίων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 79 / 2012
Ν. 4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός".
11-11-16
ΦΕΚ Α 84 / 2010
Ν. 3850/2010 "Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων".
11-11-16
ΦΕΚ Α 116 / 2008
Ν. 3699/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων".
11-11-16
ΦΕΚ Α 42 / 2005
Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών".
11-11-16
ΦΕΚ Α 76 / 2003
Ν.3130/2003 " Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις".
11-11-16
ΦΕΚ Α 153 / 2003
Ν. 3153/2003 "Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου".
11-11-16
ΦΕΚ Α 285 / 2001
Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός, παραλία και λοιπές διατάξεις"
11-11-16
ΦΕΚ Α 32 / 1988
Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων."
11-11-16
ΦΕΚ Α 24 / 1939
Β.Δ. 1939 "Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών ταμείων κείμενων διατάξεων."
11-11-16
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 20 από 21 αποτελέσματα.