Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος


 

Η Διεύθυνση Προσταίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείτισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015

Τμήμα Πρόληψης-Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης


Τμήμα Πρόληψης - Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης με αρμοδιότητες:

1) Την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών και η μέριμνα για τον καθορισμό των λιμένων καταφυγής στην επικράτεια, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου,

2) Τον συντονισμό του έργου των Λιμενικών Αρχών στον τομέα της πρόληψης της ρύπανσης, της σχεδίασης και εφαρμογής τοπικών σχεδίων καταπολέμησης της ρύπανσης και η ανάληψη του επιχειρησιακού ελέγχου σε σοβαρά περιστατικά,

3) Η αξιολόγηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών στον τομέα των επιθεωρήσεων των υπόχρεων πλοίων και εγκαταστάσεων σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος,

4) Τη μέριμνα για τη βελτίωση της οργάνωσης των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης και τη συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών,

5) Τη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κατά των υπαιτίων ρύπανσης της θάλασσας,

6) Την αναζήτηση των υπαιτίων πλοίων για ρύπανση της θάλασσας και των ακτών στους χώρους ευθύνης Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η διερεύνηση των καταγγελιών ξένων χωρών για παραβάσεις ελληνικών πλοίων, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων,

7) Την οργάνωση του εθελοντισμού στον τομέα της προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, την τήρηση και επικαιροποίηση του καταλόγου εθελοντών και μέσω και

8) Τη διατύπωση απόψεων, κατά λόγο αρμοδιότητος, όσον αφορά κατασκευές στη θάλασσα προς λήψη μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

 

Η Διεύθυνση Προσταίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείτισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015

Τμήμα Τεχνικών Μέσων


Τμήμα Τεχνικών Μέσων με αρμοδιότητες:

1) Τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα υλικά και μέσα απορρύπανσης πλοίων και εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή ή άλλες ρυπαντικές ουσίες,

2) Τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και τήρηση στοιχείων και τεχνικών προδιαγραφών και η μέριμνα για την προμήθεια των κατάλληλων υλικών, εξοπλισμού και μέσων απορρύπανσης, καθώς και η κατανομή τους σε Περιφερειακούς Σταθμούς Καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΣΚΡ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,

3) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συνολικής διαχείρισης των υλικών και μέσων απορρύπανσης της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης και των Λιμενικών Αρχών,

4) Την παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς τεχνολογίας και η συνεργασία με οργανισμούς, φορείς και ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής στον τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών για υλικά, εξοπλισμό και μέσα απορρύπανσης,

5) Την καταγραφή των αναγκών για την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης προς έγκριση από το Πράσινο Ταμείο για την αξιοποίηση των πόρων του ειδικού λογαριασμού «Γαλάζιο Ταμείο»,

6) Την κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης και αναπτυξιακών προγραμμάτων προς έγκριση και η μέριμνα για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση των προτάσεων και προγραμμάτων αυτών,

7) Την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων που αποτελούν πόρους του «Γαλάζιου Ταμείου»,

8) Την εκπροσώπηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου όταν συζητείται η διάθεση και αξιοποίηση των πόρων του «Γαλάζιου Ταμείου» και σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και

9) Την ανάληψη δράσεων για την ενημέρωση του πολίτη και την κατάρτιση προγραμμάτων προβολής των δράσεων του Υπουργείου σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, την προβολή και προώθηση του εθελοντισμού ως προς τα θέματα αυτά και η εκπόνηση, έκδοση και διανομή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

 

 

 

Η Διεύθυνση Προσταίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείτισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας


Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας με αρμοδιότητες:

1) Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η επικύρωση των διεθνών Συμβάσεων και η ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και ιδίως αυτές του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων,

2) Τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αρμόδια διεθνή και ενωσιακά όργανα και η λήψη των κατάλληλων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων,

3) Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών, Κατασκευών και Ελέγχου Οργανισμών του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων-διαταγών που αφορούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία,

4) Τη συνεργασία με Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και Οργανισμούς για την από κοινού λήψη μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και

5) Το συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, την εκπροσώπηση και συμμετοχή σε όργανα της Ε.Ε., του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), των Διεθνών Κεφαλαίων Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC FUNDS), του Περιφερειακού Κέντρου Καταπολέμησης Ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας (REMPEC), καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA).

 

 

 

Η Διεύθυνση Προσταίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείτισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015