Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών (ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.)

 

Η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και βελτίωση των λιμενικών υποδομών των λιμένων της χώρας. Μεριμνά επίσης για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων που συστήθηκε με το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4150/2013.

Παράλληλα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και την κατασκευή των κτιριακών έργων πού αφορούν στην ανέγερση, επέκταση, συντήρηση, βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο δημόσιο και στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε όλη την Επικράτεια.

Επίσης είναι αρμόδια για την έγκριση, αναθεώρηση/επικαιροποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης(MasterPlan) των λιμένων, με τα οποία θα καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα.

Ακόμη διατυπώνει τις απόψεις και εισηγείται τα μέτρα και τους όρους επί μελετών και σχεδίων που σχετίζονται με λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και τον καθορισμό των τελών παραλαβής και διαχείρισής τους. Καθορίζει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εκτός και εντός ζώνη λιμένων προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεση έργων ή επεμβάσεων που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών,
β) Τμήμα Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα,
γ) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων,
δ) Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων.