Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (Δ.Λ.Π.)

 

Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (Άρθρο 61 του ΠΔ 103/2014 – Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου)

Η Δ/νση Λιμενικής Πολτικής είναι αρμόδια για την εισήγηση, τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας και διοίκησης των λιμένων, των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών και την προώθηση θεμάτων εκμετάλλευσής τους.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 
α) Τμήμα Λιμενικής Πολιτικής
β) Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου Λειτουργίας και Διοίκησης Λιμένων
γ) Τμήμα Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων

Η Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (ΔΛΠ) εποπτεύει τους Οργανισμούς Λιμένος (Α.Ε. του ν. 2688/1999 και του ν. 2932/2001) και τα Κρατικά Λιμενικά Ταμεία (ΝΠΔΔ) της Χώρας ως προς τη λειτουργία , οργάνωση , διοίκηση και διαχείριση των λιμένων , καθώς επίσης και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία της Χώρας ως προς τη διαχείριση των λιμένων τους και την, από αυτά , εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική . Η εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας των ΔΛΤ ασκείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εποπτευόμενοι από το ΥΝΑΝΠ Οργανισμοί Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας Οργανισμών Λιμένων

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

  • Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  • Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
  • Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
  • Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
  • Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας Λιμενικών Ταμείων