ΦΕΚ Β 1482 / 2002
Έγκριση Κανονισμού Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, που αφορά τους όρους διάθεσης των μέσων και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών από το Λ.Σ. σε τρίτους
21-07-16