Διεθνείς Οργανισμοί


Η ΔΙ.Π.ΘΑ.Π παρακολουθεί τις εξελίξεις και εκπροσωπείται:

1. Στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), συμμετέχοντας στις συνόδους της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (IMO/MEPC), 
2. Στα σχετικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EU),
3. Στο Περιφερειακό Κέντρο Καταπολέμησης της Ρύπανσης της Μεσογείου (REMPEC), ως εθνικός σύνδεσμος.
Παράλληλα η ΔΙ.Π.ΘΑ.Π παρακολουθεί τις εργασίες, τις μελέτες και προτάσεις άλλων Οργανισμών που ασχολούνται με τα συναφή θέματα (UNER/MAP - Πρωτοβουλία Αδριατικής - Ιονίου κ.α.). Επίσης, είναι αρμόδια για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη διεθνή και ευρωπαϊκή με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή των διεθνών κανόνων και πρακτικών.