Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ. 2/2019 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΟΠΣ-ΝΕ)» της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ. 2/2019 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΟΠΣ-ΝΕ)» της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου