ΦΕΚ Α 2 / 2005
Π.Δ.3/05 Τροποποίηση διατάξεων με τις οποίες είχε προσαρ- μοσθεί η Ελληνική Νομοθεσία με αντίστοιχες Οδη¬γίες της Ε.Ε που αφορούν την ασφάλεια στη ναυτι¬λία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002
24-10-16
ΦΕΚ Α 261 / 2002
Π.Δ.294/02 Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν επιβα- τηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από Ελ-ληνικούς λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις» (Α' 17)
24-10-16
ΦΕΚ Α 17 / 1999
Π.Δ. 23/99 Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβα¬ τηγό πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από Ελ¬ληνικούς Λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις
24-10-16