ΦΕΚ Α 9 / 2015
Π.Δ.12/15 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.δ. 120/1997 (Α' 110).
24-10-16
ΦΕΚ Α 165 / 1999
Π.Δ.176/99 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 229/95 (ΦΕΚ 130 Α), του Π.Δ. 120/97 (ΦΕΚ 110 Α) και άλλες διατάξεις.
24-10-16
ΦΕΚ Α 85 / 2014
Ν. 4254/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
24-10-16
ΦΕΚ Α 110 / 1997
ΠΔ120/1997 - (ΦΕΚ 110) Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισητηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.
21-07-16
ΦΕΚ Β 313 / 2005
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 9014.1/111/99/18.5.1999 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 998)
21-07-16
ΦΕΚ Β 883 / 2004
Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής-αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων επιβατών και των αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων που εκδίδονται για τα επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά-οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία δρομολογιακών γραμμών, οι πλοιοκτήτες των οποίων δεν υποχρεούνται να έχουν εφοδιασθεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα να έχουν συμβληθεί και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων - Τροποποίηση της 3113.1/132/1998/ 13.8.1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 986)
21-07-16
ΦΕΚ Β 998 / 1999
Καθορισμός των ειδικών απαιτήσεων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα και των ειδών των συστημάτων καταγραφής των επιβατών ανάλογα με τις κατηγορίες των επιβατηγών πλοίων και τον αριθμό των επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ασφάλειάς τους
21-07-16
ΦΕΚ Β 986 / 1998
Δυνατότητα αναγραφής μίας μόνον τιμής - αξίας (μικτός ναύλος) επί των εισιτηρίων και των αποδείξεων μεταφοράς Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικών (Ι.Χ.Ε) οχημάτων και δικύκλων που εκδίδονται για τα επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία και στρογγυλοποίηση μικτών ναύλων επιβατών και οχημάτων
21-07-16